Scenarioanalys

Scenarioanalys är ett mycket effektivt sätt att förbereda företaget och dess ledning för turbulent och osäker framtid. Metoden ger vägledning i konkreta frågeställningar om vad man har framför sig. Analyst Technologies erbjuder råd och stöd till ledningsgruppen i att genomföra Scenarioanalys och kan även hjälpa företagslednings att ta fram beslustunderlag inför analys.

Genom att arbeta fram en scenarioanalys kan man få svar på vilka händelser som leder fram till sannolika framtidscenario. En scenarioanalys handlar om att bättre förstå hur framtiden ska bli och är ett sätt att beskriva hur en bransch utvecklar sig. Syftet är att ha ett bättre beslutsunderlag för de beslut som ska fattas nu, till exempel beslut om vilken strategi som ska användas eller vilka produkter och tjänster som ska utvecklas. Genom att ta fram business case för sannolika scenario ökar ledningens reaktionsförmåga att snabbt agera och ökar därmer företagets konkurrensförmåga.